Goler Wash Scouting Trip 1/23/2010 - Mike Azzarello